Binnen de afdeling Personeelsadvies was de samenwerking in het team niet optimaal en de onderlinge communicatie onvoldoende. Mede hierdoor was de werkwijze niet uniform en was er ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. In deze vorm is de opdracht door de directie geformuleerd.

Aanpak en resultaat

Na uitgebreide gesprekken met direct en indirect betrokkenen en een daaropvolgende analyse, zijn enkele wijzigingen in de samenstelling van het team doorgevoerd. Daarbij is veel aandacht besteed aan competenties van mensen, wensen en behoeftes van opdrachtgevers en de daaruit voortvloeiende taakverdeling. Het werkoverleg is geherintroduceerd, procedures zijn verbeterd en uniform vastgelegd, er is meer aandacht gekomen voor dossiervorming en kennisontwikkeling is permanent op de agenda gekomen. Uiteindelijk heeft het geleid tot een weer beter functionerend team.